Regulamin MIĘDZYODRZE

I. WSTĘP NA IMPREZĘ

 1. Organizatorem imprezy MIĘDZYODRZE 2 są:  Floating Events DAWID KORNIAK, NIP: 8522642983 oraz Two Shots Sp. z o.o. NIP: 8522622733. 
 2. Miejscem imprezy jest magazyn zlokalizowany przy ul. Heyki 19 w Szczecinie, wejście od strony bulwaru Maurycego Beniowskiego.
 3. Czas trwania imprezy jest określony od godziny 21:00 w dniu 28.09.2019 r. do godziny 07:30 w dniu 29.09.2019 r.

II. PRZEBYWANIE NA IMPREZIE

 1. Uprawnionymi do uczestnictwa w imprezie są wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem ważnego dowodu osobistego potwierdzającego wiek.
 2. Wstęp na imprezę jest limitowany i odbywa się na podstawie okazania ważnego biletu wstępu, wejściówki lub zaproszenia.
 3. Ilość biletów wstępu przeznaczonych do sprzedaży jest ograniczona.
 4. Zakup biletów rozpoczyna się od 27.08.2019 r. za pośrednictwem platformy online www.bilety.fm, jak również za pośrednictwem punktów sprzedaży: Punkt Obsługi Klienta bilety.fm (Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34) oraz CIT – Centrum Informacji Turystycznej (Plac Żołnierza Polskiego 20).
 5. Cena biletu jest określona przez organizatora i nie podlega jakiejkolwiek negocjacji.
 6. Bilet upoważnia do uczestnictwa w imprezie MIĘDZYODRZE 2 w dniu 28.09.2019 r.
 7. Na podstawie biletu uczestnik może jednorazowo wejść na teren imprezy. W przypadku opuszczenia miejsca imprezy – bilet traci ważność. 
 8. Zwrot biletu jest niedopuszczalny.
 9. Uczestnik może żądać zwrotu opłaty poniesionej tytułem zakupu bilet przez platformę bilety.fm, jedynie w przypadku odwołania imprezy lub zmiany jej miejsca, daty czy godziny. 
 10. Niestawiennictwo na imprezę, czy brak biletu nie może być podstawą żądania zwrotu pieniędzy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu imprezy oraz występujących artystów, na co uczestnik wyraża zgodę.
 12. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przebiegu imprezy nie mogą stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty za bilet.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny, na co uczestnik wyraża zgodę. 
 14. Odwołanie imprezy nie może być podstawą do żądania przez uczestnika jakiegokolwiek zadośćuczynienia czy odszkodowania od Organizatora, poza żądaniem zwrotu poniesionej opłaty za bilet.
 15. Przy wejściu na imprezę uczestnik może zostać poddany kontroli przez pracowników ochrony, na co uczestnik wyraża zgodę.
 16. Pracownicy ochrony mogą odmówić wstępu na imprezę każdej osobie, której zachowanie będzie stanowiło jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników lub będzie uznane za niestosowne czy też obraźliwe. W szczególności ochrona może odmówić wstępu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 17. W przypadku odmowy wstępu na imprezę, uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu opłaty za bilet.
 18. Uczestnik nie może wnieść na teren imprezy żadnych napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych substancji oddziałujących na Centralny Układ Nerwowy, niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych oraz jakichkolwiek innych rzeczy, których posiadanie jest prawnie zabronione.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Impreza odbywa się w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez Organizatora.
 2. Zabrania się uczestnikowi wchodzenia do jakichkolwiek pomieszczeń i miejsc, które zostały przeznaczone dla celów organizacji imprezy lub które zostały wyłączone z użytkowania na czas imprezy
 3. Uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w imprezie zgodnie z zasadami odpowiedzialnej zabawy. Organizator zabrania przedsiębrania przez uczestnika jakichkolwiek czynności mogących stanowić zagrożenie dla uczestnika lub innych uczestników imprezy, zabrania się dewastacji miejsca imprezy oraz jego otoczenia.
 4. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z imprezy.
 5. W przypadku usunięcia Uczestnika z imprezy, nie przysługuje mu prawo do żądania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 6. Zabrania się uczestnikowi niewłaściwego zachowania poza terenem imprezy,  w tym w szczególności kąpieli w wodzie, wchodzenia na drzewa czy inne konstrukcje, dewastacji otoczenia, czy też jakichkolwiek agresywnych zachowań w stosunku do osób lub mienia. W przypadku niewłaściwego zachowania Uczestnika poza terenem imprezy, Organizator wezwie odpowiednie służby porządkowe.
 7. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza miejscem wyznaczonym do tego celu przez Organizatora.
 8. Zakup produktów gastronomicznych będzie możliwy za pośrednictwem żetonów udostępnionych do sprzedaży przez Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zarejestrowania przebiegu imprezy za pomocą urządzeń audio – video, w tym do utrwalania i wykorzystania wizerunku Uczestników w celach promocyjnych a wszelkich możliwych platformach promocji, na co uczestnik wyraża zgodę.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń Organizatora lub innych osób przez niego upoważnionych, w tym w szczególności do wykonywania wszelkich poleceń dotyczących bezpieczeństwa na imprezie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do uczestników a wniesione na teren imprezy.
 12. Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany do informowania Organizatora lub osób przez niego upoważnionych o wszelkich sytuacjach i osobach, które mogą stanowić jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, w tym w szczególności do informowania Organizatora o wszelkich niepożądanych zachowaniach innych uczestników imprezy.
 13. Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany do natychmiastowego informowania Organizatora lub osób przez niego upoważnionych o zaobserwowanych problemach zdrowotnych innych uczestników imprezy, celem umożliwienia udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.
 14. Uczestnik oświadcza, iż rozumie ryzyko związane z udziałem w imprezie i na to ryzyko się godzi.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w miejscu imprezy, których skutkiem jest uszkodzenia ciała uczestników imprezy, na co uczestnik wyraża zgodę i oświadcza, iż nie będzie wysuwał wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie czy zadośćuczynienie z tym związane.
 16. Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
 17. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora zdarzenia i wydarzenia w trakcie trwania imprezy, zaś uczestnik oświadcza, iż na to się godzi.
 18. Zakup biletu i wstęp na imprezę jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.