Regulamin OH MY VIEW!

I. WSTĘP NA IMPREZĘ

 1. OH MY VIEW! jest organizowane przez Floating Events DAWID KORNIAK, NIP: 8522642983.
 2. a) Bilety sprzedawane są z określonym wyprzedzeniem oraz dostępne wyłącznie w określonym miejscu. Bilety będą dostępne za pośrednictwem platformy www.bilety.fm

Łączna pula biletów przeznaczonych do zakupu wynosi 45 sztuk. 

Istnieje 1 pula biletowa w cenie 69 zł.

W przypadku gdy cała pula biletów nie zostanie rozdystrybuowana, bilety będą dostępne także przed imprezą. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora wydarzenia pod adresem mailowym dawid@floatingevents.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 501 290 705, jak i zostaną one podane na stronie wydarzenia. 

b) Zwrot biletów za pośrednictwem Bilety.fm jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, daty lub godziny wydarzenia. 

c) Wstęp obowiązuje na podstawie ważnego biletu, wejściówki lub zaproszenia.

d) Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia, a jego cena nie podlega negocjacji i nie jest zwracana w przypadku opuszczenia terenu imprezy. 

e) Wstęp na miejsce imprezy mają tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające dowód osobisty. 

f) W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrona imprezy może sprawdzić przy wejściu zawartość torebek, plecaków i innych podobnych przedmiotów uczestników.

g) Wejście na imprezę odbywa się wyłącznie wejściem głównym do Muzeum Narodowego, następnie po lewej stronie klatką schodową.

3. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 17 sierpnia 2019 roku na Tarasie Muzeum Narodowego w Szczecinie w godzinach 18:00 – 23:00. Wstęp na imprezę będzie możliwy od godziny 18:00. Niestawienie się na wydarzeniu w wyznaczonym czasie, nie będzie podstawą do zwrotu płatności za bilet. Każdy uczestnik eventu jest zobowiązany do okazania biletu (zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej). Brak biletu jest równoznaczny z odmową uczestnictwa w wydarzeniu OH MY VIEW!

4. Organizator zastrzega możliwość zmian w line-up i timetable imprezy. Ewentualne zmiany nie będą podstawą do zwrotu płatności za bilet.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, nie będzie zatem zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.

6. Na organizowane wydarzenie nie można wnosić własnych napojów bezalkoholowych, alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych, materiałów pirotechnicznych, a także wszelkich narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy oraz innych środków określanych przez polskie prawo jako nielegalnych. Osoby, które nie będą przestrzegały zasady, nie będą wpuszczone na wydarzenie, nie będzie stanowiło to także podstawy do zwrotu płatności za bilet wstępu.

II. PRZEBYWANIE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zastrzega możliwość nie wpuszczenia na imprezę osób stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników, osób wulgarnych, osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także niestosujących się do poleceń obsługi. Osobie niewpuszczonej na wydarzenie, nie będzie zwrócona płatność za bilet. 
 2. Organizator zabrania wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, przeznaczonych dla obsługi lub miejsc wyłączonych z użytkowania. 
 3. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zabrania opierania o balustradę, a także siadania na niej czy stawiania na niej jakichkolwiek przedmiotów. Osoba niestosująca się do poleceń może zostać zmuszona do opuszczenia wydarzenia. 
 4. W zamkniętych przestrzeniach Muzeum Narodowego w Szczecinie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby nieprzestrzegające zasady będą musiały opuścić obiekt. Palenie wyrobów tytoniowych będzie możliwe w miejscu imprezy, tj. na Tarasie Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 5. Organizator wyraża zgodę na wnoszenie sprzętu audio-video oraz utrwalanie na nich muzyki, jak i wizerunku artystów. Organizator uprawniony jest również do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się jej uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych w social media, na stronie www czy innych miejscach / materiałach służących do promocji imprezy.
 6. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie wydarzenia bez dozoru właściciela. Zabrania się niszczenia mienia osób biorących udział w imprezie. 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Osoby uczestniczące w wydarzeniu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników. Uczestnik imprezy obowiązany jest do wykonywania zaleceń organizatorów, osób dbających o bezpieczeństwo i porządek czy obsługi, a także przestrzegania reguł na wydarzeniu panujących.
 2. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu powinna poinformować obsługę wydarzenia o jakimkolwiek podejrzanym zachowaniu osób, biorących udział w wydarzeniu. Sytuacja ma także zastosowanie, w której dany uczestnik zauważy, że inna osoba ma problemy zdrowotne bądź kiedy jest świadkiem awantury, bójki czy innego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu pozostałych uczestników. 
 3. Każdy uczestnik wchodzi na teren imprezy na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora. Organizator zabrania wchodzenia na barierki, jak i stawiania na nich jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu osób przechodzących pod Tarasem Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
 4. Uczestnicy imprez mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce, upadek ze schodów bądź uderzenie o elementy zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu w/w przyczyn uczestnicy nie będą ubiegać się o odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność. 
 5. Wyraźne zaniedbanie zasad bezpieczeństwa, złamanie zakazów i niezastosowanie się do poleceń obsługi może skutkować usunięciem z terenu imprezy.
 6. Zakup biletu oraz wejście na imprezę jest równoznaczne z zapoznaniem się i pełnym zaakceptowaniem zapisów powyższego regulaminu.