Regulamin Szklana Dżungla

Niniejszy Regulamin, określający zasady wstępu i uczestnictwa w wydarzeniach pn. „SZKLANA DŻUNGLA” (dalej jako: Wydarzenie”) organizowanym na statku przez Floating Events DAWID KORNIAK, NIP: 8522642983 (dalej łącznie jako: Organizator”) stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

I. WSTĘP NA IMPREZĘ

 1. „SZKLANA DŻUNGLA” organizowana jest przez Floating Events DAWID KORNIAK, NIP: 8522642983.
 2. a) Bilety sprzedawane są z określonym wyprzedzeniem oraz dostępne wyłącznie w określonym miejscu. Bilety będą dostępne za pośrednictwem platformy biletomat.pl
  Łączna pula biletów przeznaczonych do zakupu online wynosi 150 sztuk. Istnieje jedna pula biletowa dostępna online na wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2023 r. w godzinach 20:00 – 03:00.
  Pula: 150 sztuk w cenie 79 zł (od daty startu sprzedaży za pośrednictwem biletomat.pl do wyczerpania puli lub do dnia wydarzenia, do godz. 20:00).
  W przypadku gdy cała pula biletów nie zostanie rozdystrybuowana, bilety mogą być dostępne także przed wejściem na imprezę. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora wydarzenia pod adresem mailowym dawid@floatingevents.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 501 290 705, jak i zostaną one podane na stronie wydarzenia.
  b) Zwrot biletów za pośrednictwem biletomat.pl jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, daty, godziny wydarzenia. Szczegółowe warunki zwrotu opisane są na stronie https://www.biletomat.pl/regulamin/
  c) Wstęp obowiązuje na podstawie ważnego biletu, wejściówki lub zaproszenia.
  d) Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia, a jego cena nie podlega negocjacji.
  e) Wstęp na miejsce imprezy mają tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające dowód osobisty.
  f) W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrona imprezy może sprawdzić przy wejściu zawartość torebek, plecaków i innych podobnych przedmiotów uczestników.
 3. Uczestnicy wydarzenia posiadający ważny bilet mogą wejść na imprezę od godziny 20:00. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do okazania biletu (może być on zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej). Brak biletu jest równoznaczny z odmową wejścia na imprezę.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmian w line-up i harmonogramie imprezy. Ewentualne zmiany nie będą podstawą do zwrotu płatności za bilet.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, nie będzie zatem zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.
 6. Na organizowane wydarzenie nie można wnosić własnych napojów bezalkoholowych, alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych, materiałów pirotechnicznych, a także wszelkich narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy oraz innych środków określanych przez polskie prawo jako nielegalnych. Osoby, które nie będą przestrzegały zasady, nie będą wpuszczone na wydarzenie, nie będzie stanowiło to także podstawy do zwrotu płatności za bilet wstępu.

II. PRZEBYWANIE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zastrzega możliwość nie wpuszczenia na imprezę osób stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia oraz osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osobie niewpuszczonej, nie będzie zwrócona płatność za bilet. 
 2. Organizator zabrania wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, przeznaczonych dla obsługi lub miejsc wyłączonych z użytkowania.
 3. Osoby uczestniczące w wydarzeniu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników. Uczestnik obowiązany jest do wykonywania zaleceń obsługi oraz przestrzegania reguł panujących na imprezie.
 4. Organizator wyraża zgodę na wnoszenie sprzętu audio-video oraz utrwalanie na nich muzyki, jak i wizerunku artystów. Organizator uprawniony jest również do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się jej uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych.
 5. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie wydarzenia bez dozoru właściciela. Zabrania się niszczenia mienia osób biorących udział w imprezie.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Osoby uczestniczące w wydarzeniu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników. Uczestnik imprezy obowiązany jest do wykonywania zaleceń organizatorów, osób dbających o bezpieczeństwo i porządek czy obsługi, a także przestrzegania reguł na wydarzeniu panujących.
 2. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zabrania opierania o szyby budynku. Zabrania się również niszczenia elementów znajdujących się w przestrzeni wydarzenia. Osoba niestosująca się do poleceń może zostać zmuszona do opuszczenia wydarzenia. 
 3. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu powinna poinformować obsługę wydarzenia o jakimkolwiek podejrzanym zachowaniu osób, biorących udział w wydarzeniu. Sytuacja ma także zastosowanie, w której dany uczestnik zauważy, że inna osoba ma problemy zdrowotne bądź kiedy jest świadkiem awantury, bójki czy innego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu pozostałych uczestników. 
 4. Uczestnicy imprez mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce, upadek ze schodów bądź uderzenie o elementy zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu w/w przyczyn uczestnicy nie będą ubiegać się o odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność. 
 5. Każdy uczestnik wchodzi na imprezę na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora. 
 6. Wyraźne zaniedbanie zasad bezpieczeństwa, złamanie zakazów i niezastosowanie się do poleceń obsługi może skutkować usunięciem z terenu imprezy.
 7. Zakup biletu oraz wejście na imprezę jest równoznaczne z zapoznaniem się i pełnym zaakceptowaniem zapisów powyższego regulaminu.