Regulamin TANZBOAT

Niniejszy Regulamin, określający zasady wstępu i uczestnictwa w wydarzeniach pn. „TANZBOAT 2023” (dalej jako: Wydarzenie”) organizowanym na statku przez Floating Events DAWID KORNIAK, NIP: 8522642983 (dalej łącznie jako: Organizator”) stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

I. WSTĘP NA IMPREZĘ

 1. TANZBOAT organizowany jest przez Floating Events DAWID KORNIAK, NIP: 8522642983.
 2. a) Bilety sprzedawane są z określonym wyprzedzeniem oraz dostępne wyłącznie w określonym miejscu. Bilety będą dostępne za pośrednictwem platformy https://biletomat.pl/
  Łączna pula biletów przeznaczonych do zakupu wynosi 100 sztuk. Istnieje 1 pula biletowa na Rejs, który odbędzie się w sobotę 19 sierpnia 2023 r. w godzinach 18:00 – 22:00.
  Pula: 100 sztuk w cenie 99 zł (od dnia rozpoczęcia sprzedaży do 19.08. lub do wyczerpania puli).
  W przypadku gdy cała pula biletów nie zostanie rozdystrybuowana, bilety mogą być dostępne także przed rejsem przy wejściu na statek. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora wydarzenia pod adresem mailowym dawid@floatingevents.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 501 290 705, jak i zostaną one podane na stronie wydarzenia.
  b) Zwrot biletów za pośrednictwem Biletomat.pl jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, daty, godziny wydarzenia.
  c) Wstęp obowiązuje na podstawie ważnego biletu, wejściówki lub zaproszenia.
  d) Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia, a jego cena nie podlega negocjacji.
  e) Wstęp na miejsce imprezy mają tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające dowód osobisty.
  f) W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrona imprezy może sprawdzić przy wejściu zawartość torebek, plecaków i innych podobnych przedmiotów uczestników.
 3. Uczestnicy rejsu powinni stawić się na jednostce pływającej „M/S Joanna” najpóźniej na 30 min przed planowaną godziną rozpoczęcia rejsu. Niestawienie się w miejscu zbiórki, w wyznaczonym czasie, nie będzie podstawą do zwrotu płatności za bilet. Statek „Joanna” cumuje przy Bulwarze Piastowskim 4 (miejsce może ulec zmianie). Każdy uczestnik rejsu jest zobowiązany do okazania biletu (zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej). Brak biletu jest równoznaczny z odmową wejścia na statek.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmian w line-up i timetable imprezy. Ewentualne zmiany nie będą podstawą do zwrotu płatności za bilet.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, nie będzie zatem zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.
 6. Na organizowane wydarzenie nie można wnosić własnych napojów bezalkoholowych, alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych, materiałów pirotechnicznych, a także wszelkich narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy oraz innych środków określanych przez polskie prawo jako nielegalnych. Osoby, które nie będą przestrzegały zasady, nie będą wpuszczone na wydarzenie, nie będzie stanowiło to także podstawy do zwrotu płatności za bilet wstępu.

II. PRZEBYWANIE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zastrzega możliwość nie wpuszczenia na pokład osób stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników rejsu oraz osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osobie niewpuszczonej na pokład, nie będzie zwrócona płatność za bilet. 
 2. Organizator zabrania wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, przeznaczonych dla obsługi lub miejsc wyłączonych z użytkowania.
 3. Osoby uczestniczące w rejsie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników. Uczestnik rejsu obowiązany jest do wykonywania zaleceń załogi statku oraz przestrzegania reguł na statku panujących.
 4. Organizator wyraża zgodę na wnoszenie sprzętu audio-video oraz utrwalanie na nich muzyki, jak i wizerunku artystów. Organizator uprawniony jest również do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się jej uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych.
 5. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie wydarzenia bez dozoru właściciela. Zabrania się niszczenia mienia osób biorących udział w imprezie.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Osoby uczestniczące w wydarzeniu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników. Uczestnik imprezy obowiązany jest do wykonywania zaleceń organizatorów, osób dbających o bezpieczeństwo i porządek czy obsługi, a także przestrzegania reguł na wydarzeniu panujących.
 2. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zabrania opierania o balustradę/barierki statku, a także kategorycznie zabrania siadania na nich czy stawiania na nich jakichkolwiek przedmiotów. Osoba niestosująca się do poleceń może zostać zmuszona do opuszczenia wydarzenia. 
 3. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu powinna poinformować obsługę wydarzenia o jakimkolwiek podejrzanym zachowaniu osób, biorących udział w wydarzeniu. Sytuacja ma także zastosowanie, w której dany uczestnik zauważy, że inna osoba ma problemy zdrowotne bądź kiedy jest świadkiem awantury, bójki czy innego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu pozostałych uczestników. 
 4. Uczestnicy imprez mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce, upadek ze schodów bądź uderzenie o elementy zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu w/w przyczyn uczestnicy nie będą ubiegać się o odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność. 
 5. Każdy uczestnik rejsu wchodzi na pokład statku na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora. 
 6. Wyraźne zaniedbanie zasad bezpieczeństwa, złamanie zakazów i niezastosowanie się do poleceń obsługi może skutkować usunięciem z terenu imprezy.
 7. Wejście na statek oraz zejście odbywa się wyłącznie po zacumowaniu statku do przystani i wyłożeniu trapu.
 8. Zakup biletu oraz wejście na pokład statku jest równoznaczne z zapoznaniem się i pełnym zaakceptowaniem zapisów powyższego regulaminu